Hashim Derashid - KeyPad Simbol
  FRONT PAGE
  TIPS Komputer
  Perihal Computer
  Virus Virus Komputer
  Masalah & Penyelesaian
  Komen ANDA
  Hubungi SAYA
  Berita/Hiburan
  Freeware Adress
  Edit Fail Regestry
  Perisian Percuma
  Counter
  Lokasi ANDA
  Maklumbalas
  Penterjemah
  FIREWALL
  KeyPad Simbol
  MY Album
  Istilah Komputer
  Selected Link
  Tip Mudah
  Laman Web Utama

FUNGSI ALT+NUMPAD
tekan Alt dan masukkan nombor dan lepaskan Alt untuk dapatkan simbol ini :- (dalam Winword)

0128=€
0131=ƒ
0132=„
0133=…
0134=†
0135=‡
0136=ˆ
0137=‰
0138=Š
0139=‹
0140=Œ
0142=
0149=•
0152=˜
0153=™
0154=š
0155=›
0156=œ
0158=
0159=Ÿ
0162=¢
0163=£
0164=¤
0165=¥
0167=§
0168=¨
0169=©
0170=ª
0171=«
0172=¬
0174=®
0175=¯
0176=°
0177=±
0178=²
0179=³
0181=µ
0182=¶
0183=·
0184=¸
0185=¹
0186=º
0187=»
0188=¼
0189=½
0190=¾
0191=¿
0192=À
0193=Á
0194=Â
0195=Ã
0196=Ä
0197=§
0198=Æ
0199=Ç
0201=É
0202=Ê
0203=Ë
0204=Ì
0205=Í
0206=Î
0207=Ï
0208=Ð
0209=Ñ
0210=Ò
0211=Ó
0212=Ô
0213=Õ
0214=Ö
0215=×
0216=Ø
0217=Ù
0218=Ú
0219=Û
0220=Ü
0221=Ý
0222=Þ
0223=ß
0224=à
0225=á
0226=â
0227=ã
0228=ä
0229=å
0230=æ
0231=ç
0232=è
0233=é
0234=ê
0235=ë
0236=ì
0237=í
0238=î
0239=ï
0240=ð
0241=ñ
0242=ò
0243=ó
0244=ô
0245=õ
0246=ö
0247=÷
0249=ù
0250=ú
0251=û
0252=ü
0253=ý
0254=þ
0255=ÿ

Today, there have been 25284 visitors (41971 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=